Huishoudelijk reglement

 

LIDMAATSCHAP:

 • Elk lid is verplicht zich te houden aan de statuten en de reglementen van Hondenschool ALL4DOGS vzw. Door toetreding aanvaardt elk lid automatisch de statuten en het huishoudelijke reglement.
 • Het jaarlijks lidgeld is een bedrag dat jaarlijks door de Raad van Bestuur van de vereniging wordt bepaald.
 • Er is een ledenbijdrage voor toegetreden hoofdlid en het gezinslid (wonend onder het zelfde dak).
 • Je mag aansluiten met zoveel honden dat u hebt zonder bijkomende kosten.
 • Er worden geen bijkomende kosten aangerekend voor de lessen of verschillende disciplines.
 • Het lidgeld is niet terugvorderbaar.
 • Vaste medewerkers en bestuurders kunnen vrijgesteld worden van betaling van lidgeld. Voor de verzekeringspremie kan geen vrijstelling worden gegeven.
 • Het lidmaatschap bestrijkt altijd 12 lopende maanden en gaat in op de dag van toetreding. Per lopende periode ontvangt elk lid een lidkaart.
 • Iedere adreswijziging dient onmiddellijk aan het secretariaat gemeld te worden.
 • Kandidaat-leden hebben recht op 1 gratis proefles. Nadien vragen wij u om het lidgeld te betalen.
 • Het bestuur van HS ALL4DOGS vzw kan een verzoek tot aansluiting weigeren, en dit zonder uitleg verschuldigd te zijn. De geweigerde kan op schriftelijk verzoek gehoord worden.

 

GEDRAGSCODE:

 • Elke hond die deelneemt aan de les dient volledig ingeënt te zijn. De gebruikelijke jaarlijkse inentingen kunnen door Hondenschool ALL 4 DOGS vzw ten alle tijde gecontroleerd worden.
 • Elke hond dient zijn vaccinaties te hebben gekregen (hondenziekte, parvovirus, leptospyrosis, kennelhoest). Het bewijs hiervan dient te worden voorgelegd bij de inschrijving. Deze regel geldt ook bij het hernieuwen van het lidmaatschap.
 • Met het bestuur kan besloten worden om het lidmaatschap van de geleider te beëindigen. Met honden die durven uitvallen, dient men op te letten en steeds goed de bevelen van de instructeur in acht te nemen. Zo niet kunnen deze honden uitgesloten worden. Nieuwe leden zijn verplicht om de instructeurs te verwittigen indien hun hond zich in het verleden reeds agressief gedragen heeft tegenover mensen of honden.
 • Leden zijn bij voorkeur 15 minuten voor de aanvang van de les al aanwezig, zodanig dat ze met de hond nog een bezoek kunnen brengen aan de plasweide.
 • Indien er zich toch een ongeluk voordoet op of rond de terreinen, tijdens de les of in de kantine, is de geleider steeds verplicht dit meteen op te ruimen. Ook op de plasweide dient de hondenpoep zelf verwijderd te worden.
 • Tevens wijzen wij u er op dat u te allen tijde minimum 3 hondenpoep zakjes moet bij hebben om de behoefte van uw hond te kunnen opruimen en dit bij politiereglement.
 • De geleiders moeten tijdens de lessen steeds de richtlijnen van de instructeurs volgen. De instructeur is volledig verantwoordelijk voor het verloop van zijn les en mag hiervoor de nodige maatregelen nemen. De instructeur heeft steeds de leiding op het terrein.
 • Indien de geleider na het startuur van de les aankomt dient hij/zij eerst toelating te vragen aan de instructeur om alsnog deel te mogen nemen aan de les. De instructeur behoudt zich het recht de toegang tot de les te weigeren.
 • Indien de geleider vroegtijdig de les dient te verlaten, wordt de instructeur hier op voorhand van op de hoogte gebracht.
 • Tijdens de lessen mag er enkel individueel getraind worden mits akkoord van de instructeurs.
 • Kantine: Alle medewerkers doen dit op vrijwillige basis en worden hiervoor niet vergoed. Alle consumpties worden zelf afgehaald aan de toog en onmiddellijk betaald. Het leeggoed wordt terug gebracht naar de toog.

 

KINDEREN:

 • Kinderen zijn welkom op de club, maar hebben respect voor de accommodatie.
 • Kinderen zijn niet toegelaten achter de toog. Dit voor hun veiligheid.
 • De kinderen mogen niet op de toestellen of tijdens de lessen op de terreinen spelen.
 • De kinderen letten op in de buurt van honden. Liefst word er niet gelopen in de buurt van honden. Dit voor de veiligheid van de kinderen zelf.
 • Er mag niet met ballen gespeeld worden, tenzij ze worden bijgestaan door een volwassene.
 • De kinderen mogen niet op de parking tussen de voertuigen spelen, en dit om de honden die in de voertuigen zijn niet op te jagen.
 • De ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen en de veroorzaakte schade.
 • Als ouders aan het trainen zijn moeten de kinderen luisteren naar de andere volwassenen

 

NIET TOEGELATEN:

 • Tijdens de les en op het terrein is er geen discussie toegelaten. Eventuele geschillen worden na de les besproken.
 • Roken, drinken, dronkenschap en GSM-en (tenzij in noodgevallen) zijn niet toegelaten tijdens de les.
 • Het bestuur heeft ten allen tijde het recht om personen de toegang tot het terrein en de kantine te weigeren.
 • Het is niet toegestaan om met een zieke hond op de club te komen. Dit in het belang van de zieke hond zelf, alsook voor de andere honden. Tevens vragen wij u om de club te melden in geval van besmettelijke ziekte van uw hond. Zo kan de club de nodige aandacht besteden aan eventuele besmetting op de club.
 • Loopse teven zijn 3 weken niet toegelaten op de lessen, clubhuis en de parking.
 • Indien de instructeur vaststelt dat de geleider zijn/haar hond mishandelt, behoudt de instructeur het recht de geleider van het terrein te sturen. Brutaal gedrag van de geleider tegenover de hond aanvaarden wij niet. Het bestuur kan daarbovenop besluiten om het lidmaatschap van de geleider onmiddellijk te stoppen.
 • De honden moeten tijdens de les aangelijnd zijn, maar na de les mogen ze los rondlopen.
 • Bij loslopende of niet aangelijnde honden is de eigenaar / geleider steeds verantwoordelijk voor ongevallen en kan in geen geval de schade te wijten zijn aan de club / bestuur of enig ander persoon.

 

VERZEKERINGEN:

 • Ieder aangesloten lid is verzekerd bij de algemene verzekering polis van de V.O.E. goedgekeurd door B.L.O.S.O.
 • Elke geleider blijft verantwoordelijk voor zijn hond. De minimum leeftijd van een geleider is 12 jaar. Onder voorbehoud en mits overleg met het bestuur kunnen er afwijkingen hierop toegestaan worden. De vereiste is echter dat de geleider zijn/haar hond onder alle omstandigheden meester blijft.
 • De geleider moet in het bezit zijn van een familiale polis. Het is aangeraden om uw familiale verzekering te verwittigen dat u hondeneigenaar bent. Sommige verzekeringen vermelden dit in hun voorwaarden. Het is noodzakelijk om een familiale verzekering te hebben voor deze gevallen die buiten de clubactiviteiten gebeuren en niet gedekt zijn door de sportverzekering
 • Alle leden betalen de verzekeringspremie van de V.O.E. goedgekeurd door BLOSO, wat inbegrepen is in het jaarlijks lidgeld. Voor de verzekeringspremie worden geen uitzonderingen toegestaan. Het bedrag van de premie word jaarlijks bepaald, en is afhankelijk van de verzekering V.O.E.
 • HS ALL4DOGS vzw is nooit verantwoordelijk voor ongevallen die zich voordoen op of rond de terreinen, elk lid is verzekerd door betaling van het lidgeld aan V.O.E., verzekering polis Arena en dit enkel voor activiteiten in het kader van de club die verzekerd zijn door Arena verzekeringen Voor alle andere ongevallen is het lid zelf verantwoordelijk.
 • Buiten de lesdagen mogen de leden geen gebruik maken van de terreinen. Uitzondering kan enkel toegestaan worden door de discipline verantwoordelijke samen met het bestuur. Dit om bepaalde oefeningen grondiger aan te leren en mits respect van de infrastructuur en het juiste gebruik van de terreinen (+ plasweide). Buiten de lesdagen kan er geen aanspraak gemaakt worden op de verzekering van de club.

 

GEHOORZAAMHEID:

 • Tijdens de lessen of clubactiviteiten is de geleider verplicht 3 hondenpoep zakjes bij zich te hebben. Dit is verplicht op alle openbare plaatsen geregeld bij politiereglement. 
 • Vanaf 8 weken kan je terecht in de Puppy klas, indien je puppy zijn inentingen heeft gekregen.
 • Overgangen worden beslist door middel van overgangsproeven, die worden bepaald door de verantwoordelijke van de discipline gehoorzaamheid.
 • De beslissingen betreft de overgang zijn de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke gehoorzaamheid.
 • Vanaf 6 maand komt het jonge hondje in de beginnersklas. Hij kan vanaf dan enkel overgaan naar een hogere klas indien er een overgangsproef is afgelegd.

 

AGILITY:

 • De beginnerscursus agility wordt gestart in overleg met de verantwoordelijke van de agility.
 • Tijdens of buiten de training uren mag er niet individueel getraind worden op de toestellen. Enkel met toestemming van de verantwoordelijke Agility en het bestuur kan hiervan afgeweken worden.

 

KLACHTEN:

 • Op het terrein worden geen discussies toegelaten. Na de lessen kunnen problemen tussen instructeurs en leden besproken worden met andere instructeurs, hoofdinstructeur / verantwoordelijke of eventueel het bestuur.
 • Klachten kan je steeds mondeling mededelen aan de hoofdinstructeur, bestuurslid of per e-mail naar het secretariaat of voorzitter van de HS ALL4DOGS vzw sturen. E-mailadressen vindt u onderaan.
 • Bij onvoorziene toestanden of gebeurtenissen, niet opgenomen in de statuten of in het huishoudelijk reglement, is het bestuur gemachtigd maatregelen te treffen die gunstig zijn voor een degelijke werking van de vereniging en niet strijdig met de geldende wetgeving ter zake.
 • De VZW, haar bestuur en de instructeurs kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen.

 

 

 

Voorzitter:  Van Ingelghem Rudy

E-mail adres: vaningelghemrudy@gmail.com

 

Het ALL4DOGS bestuur